BB

เครื่องมือช่วยสร้างบรรณานุกรมภาษาไทย
(Thai Citation Machine/ Thai Bibliography Generator)

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย การพัฒนาเครื่องมือช่วยสร้างบรรณานุกรมภาษาไทย (Thai Citation Machine/ Thai Bibliography Generator) ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ โดยคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยงานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาเครื่องมือช่วยสร้างบรรณานุกรม ภาษาไทย สนับสนุนการศึกษาค้นคว้าของนักเรียนและนักศึกษาในประเทศไทย โดยใช้วิธีการลงบรรณานุกรมแบบ APA 6th Edition ในปัจจุบันอยู่ในระหว่างการทดสอบ หากพบข้อผิดพลาดสามารถให้ข้อแนะนำ หรือข้อเสนอแนะได้ที่ thanayok@gmail.com
ขอขอบพระคุณผศ.ลัดดา รุ่งวิสัย สำหรับข้อมูลการลงบรรณานุกรมแบบ APA ภาษาไทย และ
ขอขอบพระคุณ รศ.อังสนา ธงไชย ผู้ให้คำปรึกษาและตรวจสอบระบบ เป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วย

All rate 4.2